DressupMyspace.com - MySpace Glitter Graphics, Myspace Layouts, Myspace Tweaks, Cursors, Generators and Goodies!

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คอมพิวเตอร์น่ารู้ ouo++

               
          รวมข้อมูลเกี่ยวกับฮารด์แวร์ ซอฟท์แวร์และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ โดยได้ทำการย่อข้อมูลให้อ่านได้ง่ายและเข้าใจมากยิ่งขึ้น


1.2     หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
 หรือเรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า CPU ซึ่งถือว่าเป็นสมองของระบบคอมพิวเตอร์
มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ
                 1.2.1 หน่วยประมวลผล (Processor)
 
                                1.2.2  หน่วยความจำหลัก (Main Memory)  
1.2.3 หน่วยบันทึกข้อมูล (Data Entry Unit) 1.3     หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
ทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล เป็นส่วนที่เชื่อมความสัมพันธ์และโต้ตอบระว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น
(1)     จอคอมพิวเตอร์  
(2)     เครื่องพิมพ์

            
1.4     อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral)  
คืออุปกรณ์เสริมที่ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดประโยชน์มากมายประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ทำให้ระบบงานประมวลผลข้อมูล ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตัวอย่างของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลมีดังนี้
                          (1)  เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) 

                           (2)  เครื่องดิจิไตส์ (Digitizer) 
                           (3)  เครื่องอ่าน-บันทึกเทปคาร์ทริดจ ์  (Read-Write Cartridge Tape) 
โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน 


เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำงานได้ ต้องมีชุดคำสั่งในการควบคุมการทำงาน เราใช้ชุดคำสั่งที่สร้างขึ้นเป็นตัวแทนในการสั่งงานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีมากมายและการใช้งานแตกต่างกันไป
ชุดคำสั่งแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ดังนี้
                2.1 โปรแกรมระบบ (System Software) หรือระบบปฏิบัติการ (Operating Software)  เป็นตัวควบคุมตรวจสอบเครื่องคอพิวเตอร์ ตั้งแต่การเปิดถึงการการปิดระบบเครื่อง การสื่อสารระหว่างชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างของคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลทางเครื่องพิมพ์ หรือทางจอภาพ การจัดระบบไฟล์ข้อมูล ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน
2.2 โปรแกรมภาษา (Language Software)  เป็นเครื่องมือเขียนชุดคำสั่งตามหลักภาษาของคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามเงื่อนไขคำสั่งที่ผู้เขียนกำหนดขึ้นให้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด เช่นโปรแกรมภาษาเบสิค ซี ปาสคาล โคบอล และโปรแกรมภาษารุ่นใหม่ ๆ เช่น โปรแกรมภาษาจาวา ซีจีไอ        
               2.3 โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ได้แก่โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานด้านต่างๆ ตามระบบงานและความต้องการของผู้ใช้

3. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์(peopleware)
หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้
1. ผู้จัดการระบบ (System Manager) 
คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 
คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู่เขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน
3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 
คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้
4. ผู้ใช้ (User) 
คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ
เนื่องจากเป็นผู้กำหนดโปรแกรมและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ มนุษย์จึงเป็นตัวแปรสำคัญในอันที่จะทำให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากคำสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลได้รับจากการกำหนดของมนุษย์ (Peopleware) ทั้งสิ้น


(ถ้าข้อมูลไม่ครบ สามารถโพลขอเพิ่มข้อมูลที่ต้องการได้นะค่ะ ทางเราจะเพิ่มให้ตามที่สามารถหาได้ค่ะ)


*------------------------------------------------------------------

------------------

}
body { cursor: url("http://www.mangkasai.com/images/mang_ar.ani");}
/*mangkasai*/}

--------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น